Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a převzetí, přeprava a využití nebo odstranění Kalů z dešťových vpustí.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Převzetí, přeprava, využití nebo odstranění odpadu z čištění odvodnění komunikací – kaly z dešťových vpustí
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odvodněných kalů z dešťových vpustí. Odpad vzniká z provozu kalových polí s ORL, kde dochází k předčištění odpadních vod s obsahem sedimentů z čištění dešťových vpustí z odvodnění komunikací. Jako způsob dalšího nakládání s tímto odpadem je požadováno jeho využívání, případně odstraňování formou biologických dekontaminačních procesů. Jedná se o nebezpečný odpad:
odpad 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
Předpokládaná produkce odpadu cca 3 000 tun/rok.

Dílčí část č. 2:
Převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO)
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
Doprava do stacionárního zařízení k převzetí předmětných BRO není předmětem tohoto VŘ, tu si zabezpečuje zadavatel vlastním vozovým parkem. Z tohoto důvodu s ohledem na environmentální odpovědnost zadavatele je stanovena maximální povolená délka jízdy, a to na maximálně 60 min jízdy nákladním vozidlem od provozovny zadavatele nacházejícího se na adrese Masná 7, 602 00 Brno do stacionárního zařízení k převzetí předmětných BRO a zpět do provozovny zadavatele. Měřit se bude v režimu „Rychlá s provozem bez vyloučení placených úseků“. Plánovaná trasa musí být průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Odpady vznikají při údržbě komunikací a jejich příslušenství.
Jedná se o následující BRO:
a) odpad k.č. 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
Předpokládaná produkce cca 10 tun/rok.
b) odpad k.č. 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuv. pod číslem 03 01 04
Předpokládaná produkce cca 1 tuna/rok.
c) odpad k.č. 15 01 03 Dřevěné obaly
Předpokládaná produkce cca 1 tuna/rok.
d) odpad k.č. 17 02 01 Dřevo
Předpokládaná produkce cca 5 tun/rok.
e) odpad 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Předpokládaná produkce cca 20 tun/rok.
f) odpad 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
Předpokládaná produkce cca 300 tun/rok.
Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě dílčí části veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud účastník hodlá podat nabídku na dvě části zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.
Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.
Místo plnění: Brno-město
Brno-venkov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)
Kontakt: Milena Bartíková
e-mail: bartikova@bkom.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 11.04.2024 09:00
Datum zahájení: 13.03.2024 16:29
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):