Veřejná zakázka: Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 524
Systémové číslo: P24V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.03.2024
Nabídku podat do: 11.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odpadů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a převzetí, přeprava a využití nebo odstranění Kalů z dešťových vpustí.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Převzetí, přeprava, využití nebo odstranění odpadu z čištění odvodnění komunikací – kaly z dešťových vpustí
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je převzetí, přeprava a využití nebo odstranění odvodněných kalů z dešťových vpustí. Odpad vzniká z provozu kalových polí s ORL, kde dochází k předčištění odpadních vod s obsahem sedimentů z čištění dešťových vpustí z odvodnění komunikací. Jako způsob dalšího nakládání s tímto odpadem je požadováno jeho využívání, případně odstraňování formou biologických dekontaminačních procesů. Jedná se o nebezpečný odpad:
odpad 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
Předpokládaná produkce odpadu cca 3 000 tun/rok.

Dílčí část č. 2:
Převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO)
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.
Doprava do stacionárního zařízení k převzetí předmětných BRO není předmětem tohoto VŘ, tu si zabezpečuje zadavatel vlastním vozovým parkem. Z tohoto důvodu s ohledem na environmentální odpovědnost zadavatele je stanovena maximální povolená délka jízdy, a to na maximálně 60 min jízdy nákladním vozidlem od provozovny zadavatele nacházejícího se na adrese Masná 7, 602 00 Brno do stacionárního zařízení k převzetí předmětných BRO a zpět do provozovny zadavatele. Měřit se bude v režimu „Rychlá s provozem bez vyloučení placených úseků“. Plánovaná trasa musí být průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Odpady vznikají při údržbě komunikací a jejich příslušenství.
Jedná se o následující BRO:
a) odpad k.č. 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
Předpokládaná produkce cca 10 tun/rok.
b) odpad k.č. 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuv. pod číslem 03 01 04
Předpokládaná produkce cca 1 tuna/rok.
c) odpad k.č. 15 01 03 Dřevěné obaly
Předpokládaná produkce cca 1 tuna/rok.
d) odpad k.č. 17 02 01 Dřevo
Předpokládaná produkce cca 5 tun/rok.
e) odpad 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Předpokládaná produkce cca 20 tun/rok.
f) odpad 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
Předpokládaná produkce cca 300 tun/rok.
Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách této zadávací dokumentace.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě dílčí části veřejné zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud účastník hodlá podat nabídku na dvě části zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.
Účastník není oprávněn dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město
 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy